Article

Muri Centrafrique, ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryakoreye mu ngata Ubumwe bw'Afrika

Kuva 15 Nyakanga 2014, ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryakoreye mu ngata ubumwe bw'afrika mu gikorwa co kugarukana amahoro mu gihugu ca Centrafrique. Ibirori vyo kubisikanya vyabereye mw'ikambi y'abasirikare ya M'Poko ku murwamukuru i Bangi.

Umukuru w'urwego rw'ubumwe bwa Afrika umupfasoni Nkosazana Dlamini-Zuma akaba yariyahishikiye.Mw'ijambo ry'iwe, yamenyesheje ko ururwego rushasha MINUSCA rujegusubirira MISCA ari intambwe ikomeye mu gikorwa amakungu yihaye yo gufasha Centrafrique kuva mu ndyane imazemwo imyaka. Ku bwiwe, iryo hinduka rizotuma amakungu ashirahamwe uburyo n'inguvu kugirango ico gihugu gisubire mu nzira y'amahoro.Yasavye rero ko abategetsi n'abanyagihugu ba Centrafrique kwikebuka, bagashira ingumvu ku bikorwa n'inzira vyotuma bava mu ndyane bakubaka igihugu cabo.

Yabandanije avuga ko Ubumwe bw'Afrika bushikirije ico gikorwa bwizeye neza ko  butumwa ishirahamwe  mpuzamakungu bwari bwatumwe bwakiranguye neza naho habayemwo utugorane tutari duke cane  cane dufatiye ku bikoresho.Ubu umutekano uriko uragaruka,imfashanyo zirashikira abateshejwe izabo aho bari hose, ibikorwa vy'iterambere biriko biratangura eka mbere n'inzego za Leta zikaba ziriko ziratangura gukora. Ngo ariko  ivyo biri uko, intambwe iracari ndende. Hari ibijanye no kwaka ibigwanisho abahora barwana,gushinga inzego z'ubutegetsi mu gihugu cose, gushiraho inzego nshasha z'umutekano n'izokwivuna abansi hamwe no gusubiza igihugu mu nzira ya demokarasi.

Umukuru w'ubumwe bw'Afrika yarakuriye ubwatsi inteko z'ubumwe bw'Afrika zahora zirangura ico gikorwa kw'izina rya Misca kubukerebutsi no kwitanga zerekanye muri ico gikorwa. Ati"kubona iki gihugu kimeze ukukimeze ubu tubikesha ubwira  bwanyu,iyo mutitanga kiba carabaye umunyota".

ONU izobandanya ishigikira uru rwego rushasha

Icegera c'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU araba ivyo guhagararira amahoro kw'isi Hervé Ladsous ni we yariyaserukiye umunyamabanga mukuru muri ivyo birori.Na we nyene arakenguruka igikorwa caranguwe n'inteko z'Ubumwe bw'Afrika.Yaboneyeho akaryo ko kumenyesha ko ONU izobandanya gushigikira urwego MINUSCA mu buryo vy'ibikoresho kugira ngo rushobore kurangura neza ubutumwa butoroshe ruhawe. Ngo ONU izobandanya kandi ikorera ku nyungu  z'abanyagihugu ba Centrafrique mu ntumbero yo kubafasha kuva ubutagisubira inyuma mu kaga k'intambara bamazemwo igihe kitari gito.Yabasavye rero kurengera amacakubiri yose abatandukanya yaba ay'amadini, aya politke, ay'ubwoko canke ay'intara. Ati :"ivyo rero ntivyoshoboka mu gihe ikibazo mutakigize icanyu ngo mucicarire kuko ak'imuhana kaza imvura ihise".

Umukuru w'igihugu mfatakibanza  wa Centrafrique Catherine Samba Panza akaba yari yateye iteka ivyo birori vyo kubisikanya kwa MISCA na MINUSCA. Avuga ko  iyi ari intambwe ikomeye mu bijanye no gufashanya kw'amakungu. Abandanya avuga ko uko gushigikirana kwatanguye kwibonekeza igihe inama nkuru y'umutekano ya ONU yemera gushira umukono ku rwandiko ruha uburenganzira ONU kurungika inteko muri Centrafrique. Kubwiwe rero ngo irihinduka ntirisigura ko Ubumwe bw'Afrika bwananiwe, ngo ahubwo ryatumwe nuko ikibazo ca Centrafrique ari kinini cane, kigasaba rero ingumvu nyinshi, ubuhinga bwinshi n'uburyo bwinshi kugira ngo gitorerwe inyishu.Ubwo buryo nabwo ishirahamwe mpuzamakungu akaba ata nkeka ko ribufise rubicishe mu bikorwa vyo guhagararira no kugarukana amahoro kw'isi.

Ico MINUSCA ijejwe n'uko itunganijwe

Igikorwa ca MINUSCA kiri mu bice bitatu bikuru bikuru: guhagarika no gushengeza imbere y'ubutungane abagirizwa ivyaha vyo mu ntambara n'ivyaha vyo guhohotera ikiremwa muntu, gukingira abanyagihugu, hamwe no gushigikira inzego za Leta  mu gihugu cose no gufashakugaruka mu nzira ya demokrasi. 

MINUSCA ikaba itanguranye inteko zigera kubihumbi indwi n'amajana atandatu (7600), hakaba hategekanijwe abagera kubihumbi icumi na bibiri(12000) harimwo abapolisi 1800. Izoba ifise ibiro bikuru mu ntara zitatu arizo : Bria, Bouarna,  Kaga Bandoro. Mu ntango ikaba yubakiye ku nteko zahora ari iz'Ubumwe bw'Afrika zari zisanzwe muri ico gihugu ku rwego rwa MISCA, muri abo rero hakaba harimwo inteko z'Uburundi zigizwe n'abasirikare 850 n'abapolisi 280. Uru rwego rushasha rugiye kuyoborwa naJenerali Babacar Gay hamwe n'umukuru w'ingabo Jenerali Tumenta Chomu Martin yahora ari umukuru w'inteko za MISCA.

CaptNkengurutse,M.

Nous contacter  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Address: Avenue Pierre NGENDANDUMWE
Tel: +(257) 22 225566
Fax: +(257) 22 253215
Email: contact@mdnac.bi
Site Web: http://www.mdnac.bi