Article

Abaserukira ibihugu vyabo mu vya gisirikare baragendeye ikambi yo ku Muzinda

Abo bashitsi bari baherekejwe n’umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba, umukuru w’ibiro bikuru bijejwe inyigisho mu gisirikare hamwe n’abandi barongozi bo mu shikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba.

Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo kwivuna no kwitaho abahoze ku rugamba yamenyesheje ko urwo rugendo ruri mu ntumbero bihaye yo kwama bahura n’abo baserukira ibihugu vyabo mu vya gisirikare uko amezi atatu ashize. Yamenyesheje ko ikambi yo ku muzinda ari ikambi ihambaye kuko isanzwe yigisha abasirikare imyuga itari mike izobafasha mu buzima bwabo bwa minsi yose ikongera ikakira abasirikare bimirije kuja guhagarikira amahoro mu makungu. Yaramenyesheje yuko ikambi yo ku muzinda igiye kwakira ishure rikuru ry’intwazangabo. Yarashimiye abaserukira ibihugu vyabo mu vya gisirikare ku nterererano badahengeshanya gutanga kugira igisirikare c’Uburundi kibe igisirikare kizi umwuga kijejwe. Yaboneyeho akaryo ko gushimira ibihugu bidahengeshanya kurungika ababiserukira mu vya gisirikare mu Burundi aca aboneraho kwakira uwuserukira mu vya gisirikare igihugu c’Ubwongereza. Ati mu gihe ata myaka myinshi iheze bari bane gusa ubu abaserukira ibihugu vyabo mu vya gisirikare bageze kuri cumi n’umwe.

Umukuru w’ibiro bikuru bijejwe inyigisho mu gisirikare yamenyesheje ko mu bihe tugezemwo ata gihugu na kimwe coba nyamwigendako. Yarasavye abo baserukira ibihugu vyabo mu vya gisirikare ko bosabira abo basirikare bakaja kwiga mu bihugu vyo hanze ngo kanatsinda « akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze ».

Uwuserukira igihugu c’Ububiligi, yaserukiye abaserukira ibihugu vyabo, yamenyesheje ko urwo rugendo ruri mu ntumbero yo kwirabira ibikorerwa mw’ikambi yo ku muzinda kugira bazoshobore gufasha mu vyo biboneye. Yarashimiye cane igisirikare c’Uburundi ciyumviye kwigisha abasirikare imyuga izobafasha no mu gihe bazoba barakukurutse.

Uwurongoye ikambi y’imyuga yo ku Muzinda yakira abashitsi, yamenyesheje ko inyigisho z’ibisongerezi zimara imyaka ibiri, iz’abasirikare bo ku rwego rwo hasi nazo zimara amezi atandatu. Ibisongerezi biga ubuhinga bwo gukora amamashini ngurukanabumenyi, ubuhinga bwo gukora imiduga hamwe n’ubwo kwubaka. Abasirikare bato bigishwa ubuhinga bwo kubaza, kwubaka, gukora imiduga, gukora amatara no gukwega amazi. Ariko yamenyesheje ko bafise ingorane z’ibikoresho, nta nzu y’ibitabu bafise kugira abanyeshure bakabure ubumenyi aca asaba abo bashitsi ko bobafasha mu vyo bashoboye. Yaranasavye ko ishule ry’abo ryofatirwa ku rugero rumwe n’ayandi mashule y’imyuga yo mu gihugu.

 

                                                                             Maj SINDAYIGAYA, G. 

Nous contacter  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Address: Avenue Pierre NGENDANDUMWE
Tel: +(257) 22 225566
Fax: +(257) 22 253215
Email: contact@mdnac.bi
Site Web: http://www.mdnac.bi