Article

Ihwaniro ry’ amashirahamwe y’ abasirikare b’ abakristu: amamuko yaryo

Ihwaniro ry’amashirahamwe y ‘abasirikare b’abakristu si igikorwa c’abantu ariko  ni  igikorwa c’Imana yashatse kwiyereka abasirikare na kare umuntu wese arafise inyota yo kumenya Imana no gusenga ariko vyose bikagira igihe cavyo.

Ishirahamwe ry’abasirikare b’abakristu ryatanguye mu  mwaka w’1851 igihe KapitenI John Troter ,intwazangabo yo mugisikare c’ubwongereza yari mu kazi mu gihugu c’ubuhindi . Abonye ingene ukwemera kutari gushemeye yaciye  agira iciyumviro cogushinga ishirahamwe ry’abakristu. Arahava yandikira bagenziwe ngo bambaze mutima mweranda aze kubasirikare. Uwomwitwarariko  niwo wamutumye gushinga ishirahamwe ry’intwazangabo z’abakristu mu bwongereza OCU. Rirahava rikwira isi yose.

Mu gihugu  c’Ubuhollande  no mu Buswisi, imihari yogusenga yavutse kugira bafashe abantu kwemera no kugira umuvukano hagati  y’ abasirikare bisunze injiri ya Luka  7 : 1-10 ahoYezu yatangazwa n’ ukwemera kw’intwazangabo y ‘umuromani .

Mu mwaka wa 1930, intwazangabo yo muri Amerika yari mu bwato igiye muri palestine yahuye n’Umugenerali  w’umwongereza yari mw’ishirahamwe OCU araheza aramwiganire ivyogusenga. Atahutse mu gihugu ciwe ,yaciye atanguza umuhari wo gusenga 1930 i Washingitoni Afadikanije n’ abagenzi biwe bacabashinga ishirahamwe ry ‘intwazangabo z’abakristu OCF mu mwaka wa 1943.

 Muri Aziya, igihugu ca Koreya yepfo nico cabaye icambere mu gushinga iryo shirahamwe bivuye kuntwazangabo yagiye gukorera muri Amerika irahava iranyurwa n’ibikorwa vy’abasirikare baKristu.

Muri Africa igihugu ca Ghana nico cabaye icambere mu  gushinga uwo muryango bivuye ko basirikare b’abongereza bariko bakorera muri ico gihugu. Ubutwari bwabo burahava bubera akarorero imikangara y’intwazangabo zo muri ico gihugu.Ubu iryo shirahamwe rikwiye isi yose n’Uburund ibukaba butasigaye inyuma.

Mu burundi uwo muhari wahashikanywe n’umumenyeshamana Onesime Nimbeshaho ari kumwe n’izindi ntwazangabo bari bajanye mu bihugu vya, Kenya ,Urwanda, Tanzaniya, Ubwongereza na Amerika barahava baranyurwa n’ibikorwa vy’ayo mashirahamwe niho guca barishinga mu burundi mu ntango y’imyaka ya 2000.

Twobamenyeshako  mu ntango ayo mashirahamwe yaragizwe n, intwazangabo gusa.  Mu mwaka wa 1920 yaciye atangura kunga ubumwe mbere afashijwe na ARTHUR ,intwazangabo y’ ipete rya generari  w’ ubuswise, haraheza havuka ihuriro ry’ayo mashirahamwe yose yokw’isi yahuza intwazangabo  z ‘abakristu ryitwa FNOCU.

Mu mwaka wa 1980, FNOCU yahavuye yitwa  AMCF  bikaba vyahuriranye n’iyinjira ry’ishirahamwe ryo mu gihugu ca Chili ryaja rimaze kugira abanywanyi bashika 6000 bagizwe n’abasirikare bato bato mbere n’ayandi mashirahamwe yahavuye aca yugururira imiryango abasirikare bose bataravye amapeta.

Haragiye haravuka n’ayandi mashirahamwe nko muri singapuru 1960,  mu Busipaniya 1986, Repubilikaya Dominika  1980 ,ariko bose bahavuye biyungana AMCF ari naco gituma bivugwako AMCF atari igikorwa c’abantu ariko ari ishaka ry’Imana nakare umuntu wese arafise inyota yokumenya Imana no no kuyisenga ariko vyose bikagira igihe cavyo. 

Maj NIMUBONA, E.

Nous contacter  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Address: Avenue Pierre NGENDANDUMWE
Tel: +(257) 22 225566
Fax: +(257) 22 253215
Email: contact@mdnac.bi
Site Web: http://www.mdnac.bi