Article

Twisuzume!

Amagenekerezo ya 13 na 21 z’ukwezi kw’icumi uko umwaka utashe, ni italiki ntibagiranwa mu gihugu c’Uburundi.  Zihura naho tuba twibuka iyicwa bunyamaswa rya Rwagasore yaturondereye intahe yo kwikukira, hamwe na Ndadaye yapfiriye demokarasi mu Burundi. Rwagasore niwe yatanguje demokarasi mu Burundi yongera aturonkera intahe yo kwikukira. Kuva uburundi bubaho bushizweho na Ntare Rushatsi, abarundi bashoboye kwitorera ababarongora mu 1961.


Iryo teka basubiye kurironka mu 1993 igihe hatorwa Melchior Ndadaye. Iteka ryo kwitorera abarongozi, n’iryo kuvuga uko bagomba kurongorwa, abarundi bararironse. Intwaro ivuye ku banyagihugu ikabasubirako, nico cari icivugo ngenderwako ca Rwagasore na Ndadaye.


Nta nkeka ko izo ncungu z’Uburundi zitanze kugira umurundi atere imbere kandi yigenge. Izo ncungu zashira imbere ukungana hagati y’abanyagihugu, hamwe n’intwaro izira kuvangura ku moko. Bemeza ko gutwara ari ukurima umurima  ugatera imbuto nziza ; bisigura ko umutware abwirizwa kubiba imbuto nziza, ntabwirizwa kurambirwa mu kurongora abo ajejwe. Erega muribuka ko incungu zacu zitanze kugira tube turi aha turi umwe wese mu cubahiro ciwe !


Rwagasore na Ndadaye rero ntibapfiriye imiryango yabo, bapfiriye abarundi bose kugira umurundi wese ashobore gutera imbere. Mbega twoba twarishe angahe kugira badupfire ? Abarongozi bacu baba abo muri leta, mu ntwaro, mu bajejwe umutekano, mu bajejwe gutunganya amatora n’abandi,  bobwirizwa gukurikira iragi izo ncungu zadusigiye ariryo ry’ugukorera abarundi n’umutima wose bikenewe no kubigura ukabigura utarindiye impembo kanatsinda nta mpembo y’ubuzima ibaho. Ngako agateka k’umurongozi mwiza. Twese dukwiye kwiyumvira yuko abarundi ; abarimyi, aborozi, abadandaza, abakozi ba leta, abanyeshuri, abatagira akazi n’abandi bose bahanze amaso abarongozi, kandi babarindiriyeko vyinshi.


Barindiriye ko bababera akarorero mu kubumbatira ubumwe bw’abarundi, mu gukunda ibikorwa, mu kutadohokerwa, mu kuguma kw’ibanga, mu gukundana n’ibindi. Ntibobwirizwa rero kubahemukira. Bobwirizwa gukwirikiza iragi rya Rwagasore na Ndadaye. Iryo ragi naryo ni iryo gukora iciza kandi kibereye kugira umurundi wese aho ari hose ashobore kwisununura. Umurongozi wese abwirizwa gukorera abarundi atakudebukirwa, n’umutima ugororotse n’akanyamuneza ko gukora ukanezereza abo urongoye. Ese ingene biryoshe iyo ukoreye neza abo urongoye wisunze amategeko nabo bagashima!


Igisirikare c’Uburundi kiramaze kuja imbere mu kwerekana akarorero keza mu guhesha iteka igihugu cacu mu kuja kugarukana amahoro haba muri Somaliya muri Centrafrika n’ahandi. Mbega weho mu mabanga ujejwe woba uriko ukora iki kugire uheshe iteka ryiza igihugu cakwibarutse ?
Mu mwaka uza Uburundi buzotunganya amatora. Aha abarundi ntibabwirizwa gutinya amatora.


Amatora ni umwanya wo gusuzuma abaturongoye,  ni uwo kwitorera kandi abaturongora. None uwo si umwanya mwiza. Gusa urwaruka rubwirizwa kwirinda ababosha nabi mu vya politike bagafata mu minwe kazoza kabo. Babwirizwa kumenya ko aribo nkomezi yaho babaye. Urwaruka rutagira ico rwibanga ni nk’umubiri utagira amagufa, ni nk’ igiti kitagira akanovera, ni nk’imodoka itagira imoteri.


 Urwo rwaruka rubwirizwa kumenya ko aribo bazovamwo abarongozi b’ejo, kandi bazogira kazoza keza bivuye mu maboko yabo, mu ndero baronse, mu bwenge bwabo eka no mu kuya kabo. Abarongozi nabo nkuko uwaturondereye intahe yo kwikukira yabivuze, uruhara rwabo si urwo gukandamiza abanyagihugu, si ukubategeka uko babwirizwa kwiyumvira canke ingene babwirizwa kubona ibintu; ni uruhara rworoshe, rwicishije bugufi arirwo rwo gushira mu ngiro ivyiyumviro n’ivyifuzo vy’abo.
Kugira rero twibuke kandi dutere iteka incungu zacu, abaturongoye babwirizwa kugwanira ubuzima bwiza bubereye ikiremwa murundi wese ata kuvangura. Uyu mwanya rero ni uwo kwusuzuma !
                                                                                                                        

Maj. Sindayigaya, G.
 

Nous contacter  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Address: Avenue Pierre NGENDANDUMWE
Tel: +(257) 22 225566
Fax: +(257) 22 253215
Email: contact@mdnac.bi
Site Web: http://www.mdnac.bi