Article

Ishirahamwe ry’abasirikare b’ abakristu riherutse kuronka amategeko mashasha

Ishirahamwe ry’abasirikare bab’ akristu ryarahinduye izina. Ubu ryitwa umuryango w’abasirikare b’aba kiristu. Ivyo vyavuye mu nama y’abahurikiye muri uwo muryango yabereye mu gatutu k’intwazangabo igenekerezo rya 8 gitugutu 2014.

Yezu kristu yatanguye kwigisha ari kumwe n’abatumwa cumi na babiri gusaAriko ijambo ryiwe ryaramaze gukwira isi yose nk’uko bivugwa na Jenerali  Emmanuel Miburo arongoye Ishirahamwe ry’abasirikare b’ abakristu mu burundi  AMCB  ryaraye rihindutse umuryango w’abasirikare b’ abakristu mu Burundi. Iyo ngingo ikaba yafatiwe mu nama ya bose yabereye kubwugamo bw’intwazangabo kugira bahanahane ivyiyumviro bongere bemeze ayo mategeko mashasha y ‘uwo muryango.Ihinduka ry’ayo mategeko yakera n’ ukugira baje kurugero rumwe   n’iyindi miryango ifise ihangiro rimwe  no kugira rijane n’ibihe turimwo narirya kuva uwo muryango uvuka mu mwaka wa 2003 hamaze guhinduka vyinshi.   


Abari bitavye iyo nama barahanahanye ivyiyumviro, baratosora utunenge hama baraheza barayemeza ijana kw’ijana. Ishirahamwe rica rihinduka Umuryango w’abasirikare b’ abakristu mu burundi CMCB. Eka mbere n’ikimenyetso kiranga uyo muryango kikaba caremejwe kandi n’ igitabo ngenderwako kikaba kiriko kirategurwa.
Twobamenyesha ko igihugu cose gifise umuryango waco .Ariko hagaca haba ishirahamwe rihuza iyo miryango y’ abasirikare  b’abakristu bo kwisi yose ari ryo  AMCF.


Igihambaye si ukwihuta ariko ni ukubaka umushinge ukomeye nkuko uwurongoye uwo muryango  CMCB yabimenyesheje. Yabwiye abari muri iyo nama ko umwaka wa 2014 wahariwe gutunganya uyo muryango kugira ngo mu ntango z’umwaka wa 2015  hatangurwe kuwumenyekanisha.


Imbere yo gusozera inama, Jenerali Miburo yasavye abaringaho ko bomenyesha abandi ko bokwitaba ari benshi   mu gisabisho rusangi categuwe n’abibutsamana bo mu  nzego z’umutekano bafadikanije n’imiryango y ‘abasirikare n’abapolisi b’abakristu kizobera muri ISCAM ku magenekerezo ya 7 na 8  munyonyo 2014.                                                                                         Maj. Nimubona, E.    
 

Nous contacter  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Address: Avenue Pierre NGENDANDUMWE
Tel: +(257) 22 225566
Fax: +(257) 22 253215
Email: contact@mdnac.bi
Site Web: http://www.mdnac.bi