Article

Umwibutsamana mushasha mu ntara ya mbere ya gisirikare

Intara ya mbere ya gisirikare iherutse kuronka umumenyeshamana mushasha, Padiri Kamuntu, umumenyeshamana mukuru mu bushikiranganji bwokwivuna abansi akaba ya musavye kubandaniriza ikivi aho uwundi yaragiteje, eka aka natera intambwe imbere mu kurangura amabanga agiye kuronswa.


Mu gisabisho rusangi caremeshejwe n’umumenyeshamana mukuru, padiri Gacukuzi akaba yarashimiye umumenyeshamana yahora arangura ubutumwa rukristu mu ntara ya mbere ya gisirikare padiri Nzoya Bonaventure ku bikorwa vyiza yaranguye mu gihe c’imyaka ine yaramaze  muri ayo mabanga. Padiri Gacukuzi yarasavye uwuje gusubirira uwo yahahora umwete n’ubwira mu kubandanya ikivi asigiwe bishobotse akanasumbiriza.


Mwomenya ko ivyo kwakira no guzezera vyaranzwe n’akanyamuneza katagira uko kangana ,hakaba hari abakristu batari bake bavuye mu ntara zitandukanye za gisirikare. Umumenyeshamana mushasha, Padiri Kamuntu akaba yari yaherekejwe n’abakristu bo mu ntara ya kabiri ya gisirikare.


                                                                                                  Maj. Nsabimana, F.
 

Nous contacter  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Address: Avenue Pierre NGENDANDUMWE
Tel: +(257) 22 225566
Fax: +(257) 22 253215
Email: contact@mdnac.bi
Site Web: http://www.mdnac.bi