Article

Ibikorwa bikuru bikuru vyaranguwe n’igisata kijejwe iterambere ridakumira muri 2014

Igisata kijejwe iterambere ridakumira mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba gifashwe mu mugongo n’umugambi wo guteza imbere igisata c’umutekano(DSS), cararanguye ibikorwa bishimishije muri uno mwaka wa 2014. Ivyo bikaba vyakozwe mu ntumbero yo guteza imbere iyijinzwa ry’abigeme mu gisirikare.
 

Ishirahamwe rihurikiyemwo abasirikare b’abakenyezi bari mu nzego zose: intwazangabo, ibisongerezi n’abasirikare bato bato ryaratanguye gukora kuva muri uno mwaka w’2014. Iryo shirahamwe rikaba rizofasha abaririmwo kumenyana, gufashanya haba mu bihe vyiza canke bibi eka mbere no mu kwiteza imbere. Umugirwa  wo kwakira abasirikare bashasha muri kaminuza ya gisirikare(ISCAM) warahinduwe mu ntumbero yo kugira igisirikare giteye imbere, cisunga amategeko mpuzamakungu kandi gifatiye no kwiterambere ridakumira. Ku bwa Koroneli   Nizigiyimana Onesphore arongoye igisata kijejwe iterambere ridakumira mu mugambi DSS yamenyesheje ko abasirikare b’abakenyezi bato bato bashika ku mirongo ibiri baronkejwe inyigisho bongera baranahabwa impapuro z’umutsindo mu myuga itandukanye nko gukora amamodoka, gushona hamwe n’ubuhinga nguruka na bumenyi.


Ukudakumira mu gisirikare ni umugenzo


 Izo nyigisho  ntizisanzwe kuko zizotuma abasirikare b’abakenyezi baboneka mu bikorwa vyose bigize ubuzima bw’igisirikare. Ibiro bijejwe igisata c’iterambere ridakumira vyarashizweho mu biro bikuru vy’intwaramiheto z’Uburundi. Ivyo biro bikaba bizofasha na cane cane mu gushiraho amategeko yanditse kandi ahuye n’ibihe tugezemwo aha mukaba mwomenyako amategeko yari ahasanzwe ataco avuga nko ku mabi ashobora gukorerwa abasirikare b’abakenyezi. Iruhande y’ivyo bikorwa


bidasanzwe tudashobora kudondangura ngo duheze, igisata kijejwe iterambere ridakumira mu bushikiranganji bwo kwivana abansi no kwitaho abahoze ku rugamba kirafise imigambi itari mike kizorangura muri uno mwaka tugiye gutangura w’2015. Ngo hari n’ugutegura ivyambarwa vya gisirikare bisunze ibitsina vyose.


  Imigambi ya Kazoza


Mu mwaka w’2015, ibikoresho vya gisirikare vy’abakenyezi bizoba vyatunganijwe kandi vyaguzwe. Ubwa kabiri ni kwubaka inyubakwa zizokwakira abasirikare b’abigeme. Izo nyubakwa zizotuma abigeme b’abasikare bagira uburaro bwabo, ubwogero n’ibindi vyose bikenerwa mu buzima bwabo bwa minsi yose bisangije. Ikindi kizokurikira akaba ari gushigikira no gukurikirana ishigwaho ry’amategeko mashasha ahuye n’ibihe eka mbere  no gufasha guhindura ivyiyumviro bamwe mu barongoye igisirikare, urwaruka rw’abigeme, amadini n’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike kugira bose bagire ico bakoze mu guteza imbere iyijinzwa ry’abigeme mu gisirikare.
Mwomenya ko ivyo bikorwa vyose vyaranguwe, vyakozwe bifashwe mu mugongo n’umugambi wo guteza imbere igisata c’umutekano mu gice cawo ca mbere n’ica kabiri bise «Ivyankenerwa vyorohereza iyinjizwa ry’abigeme mu gisirikare igice mbere n’ica kabiri.» Imigambi yo mu mwaka w’2015 ikazokorwa muri iyo ntumbero nyene ariko mu gice ca gatatu n’ ica kane.

 

S/Lt Ntakarutimana, R.

Nous contacter  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Address: Avenue Pierre NGENDANDUMWE
Tel: +(257) 22 225566
Fax: +(257) 22 253215
Email: contact@mdnac.bi
Site Web: http://www.mdnac.bi