AKARANGAMUTIMA

Mu mpfunyapfunyo y'akarangamutima k'Ubushikiranganji bwokwivuna abansi.

  • Kwubaha agateka ka zina muntu: mu mirimo ya misi yose, ubushikiranganj ibwisunga amabwirizwa ngenderwako mpuzamakungu.
  • Ubushobozi: Kwisunga indero mu gisirikare biribonekeza muri ubwo bushikiranganji. Ubuhinga n'ubumenyi navyo bikagaragarira no mu bikorwa vyokugarukana amahoro n'umutekano mu makungu.
  • -Gukorakumugaragaro: intwaro rusangi ibibonekera mu bagize inzego. Kubona abagizeigisirikare bava mu bwoko bwose bigaragaza ugukorera ku mugaragaro.
  • Kutagiraahowegamiye: igisirikare ni urwego rw'igihugu. Kubera uruhara ntangere urwo rwego rufise rwo gucungera abanyagihugu, kirazira kugira aho wegamiye.
  • Ubuntu:igisirikare gikorera abanyagihugu.Vyumvikanako ubuntu aribwo butuma haba ukwizerana.
  • Kwizigirwa: ubwigenge muntwaro rusangi buhamagarira kuruhara rw'umunyagihugu. Ni nawe n'abamuserukira, mu  gisirikare gitegerezwa kwereka ivyo kiriko kirarangura.

Nous contacter  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Address: Avenue Pierre NGENDANDUMWE
Tel: +(257) 22 225566
Fax: +(257) 22 253215
Email: contact@mdnac.bi
Site Web: http://www.mdnac.bi