AMAKAMBI AJEJWE UBUHINGA

1.Ibigize ayo makambi

Ayo makambi atunganijwe gurtya :

 • Birigade ijejwe kucungera no gukingira inzego z’igihugu ;
 • Ikambi   ijejwe akazi k’igipolisi mu gisirikare.

2. Intumbero  y’ayo makambi ajejwe ubuhinga

2.1. Intumbero  ya Birigade ijejwe gucungera inzego z’igihugu

 • Iratanga inyigisho ku basirikare  zijanye n’akazi bajejwe
 • Irakingira urwego rw’umukuru w’igihugu haba   mu gihugu canke iyo ari hanze y’igihugu
 • Irakingira ibibanza  bihambaye  nko ku  kirimba  c’umukuru w’igihugu  hamwe n’inyubakwa z’ubushikiranganji  bwo kwivuna abansi  n’ ukwitaho abahoze ku rugamba;
 • Gucungera abategetsi  b’igihugu  naho baba , mbere no mugihe  bagendeye abanyagihugu hagati  mu gihugu;
 • Gucungera abategetsi  iyo bagiye;
 • Gukingira abategetsi  bo hanze  iyo baje mu rugendo hano m gihugu cacu;
 • Bafadikanije n’igipolisi c’igihugu mu gucungera  amayira acamwo abategetsi  bakomeye b’igihugu;
 • Kwama biteguye  mu kurangura amategeko boshora guhabwa n’umukuru w’ibiro bikuru vy’intwaramiheto;

2.2. Intumbero y’ikambi y’igisirikare ijewe akazi k’igipolisi

 • Kugenzura ingene abasirikare bigenza;
 • Gukora akazi  k’ igendereza;
 • Kugenzura uruja n’uruza;
 • Guherekeza no kwakira abategetsi  aho bagendeye.

 

 

 

 

Nous contacter  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Address: Avenue Pierre NGENDANDUMWE
Tel: +(257) 22 225566
Fax: +(257) 22 253215
Email: contact@mdnac.bi
Site Web: http://www.mdnac.bi