Kirundi

Article

"Muri umwe muri Kristu"

             

Kw’igenekerezo rya 08 gitugutu 2014, umwibutsa mana w’umuporoti Hatungimana Joseph yagiye kubutumwa i Kismayo («Secteur Multinational») mu ngabo igihugu c’Uburundi gisanzwe kihafise.  Izo ngabo z’ Uburundi zikaba ziri kukirindiro citwa «Via Afmadow», kubirometero birenga cumi, uvuye ku kibuga c’indege  c’ i Kismayo.

Ico gice ca Somaliya c’i Kismayo (Secteur Multinational) kirangurirwamwo ibikorwa vyo kugarukana amahoro n’ umutekano na bamwe mu ngabo z’ Uburundi, za Kenya, z’ Ubuganda, za Sierra Leone. Kikaba ari co gice conyene gihurikiyemwo ingabo ziva mu bihugu binyuranye kuva aho hatunganirijwe icungera rishasha ry’icogihugu aho igihugu cose mu vyagiye kugarukana amahoro gifise akarere kigenzura.


Muri urwo rugendo rwagizwe n’umwibutsamana Hatungimana, kabaye akaryo ko guhura na mugenziwe w’umwibutsamana MUITAH  WANDERI  Michael wo mu gihugu ca Kenya, asanzwe arangurira ubutumwa mu ngabo za Kenya ziri aho i Kismayo.


Ukumenyana kw’abo bibutsamana babiri kwashobotse biciye kuri Koloneri Nibayemere, arongoye ibiro bikuru vy’ingabo ziri aho i Kismayo. Abo bibutsamana bamaze kumenyana, bahavuye bategurira hamwe igisabisho cabaye kw’igenekerezo rya 12 gitugutu 2014. Abasirikare bari bitavye ico gisabisho baratewe akamo bahamagarirwa gushira imbere amasengesho mu bihe bigoye, nokuririmba ishimwe mu bihe baroraniwe canke mu bihe vy’ umunezero (Yakobo 5:13). Ico gisabisho carangijwe n’isangira ryeranda rirongowe n’umwibutsamana MUITAH WANDERI Michael.


Umuntu aravye ingabo zari zikoraniye hamwe ziva mu bihugu bitandukanye, zihujwe n’ igisabisho, ntavyobuza kwifatanya na Paulo mweranda ahoyandika avuga ngo: «Ntihashobora  kuba Umuyuda cank’Umugiriki, ntihashobora kuba umugurano cank’uwidegemvya, ntihashobora kuba umugabo cank’ umugore; kuko mwese mur’umwe muri KristoYesu (Ab’ I Galatiya 3: 28)».
                                                                                                                  

Maj. Cimana, C.
 

Nous contacter  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Address: Avenue Pierre NGENDANDUMWE
Tel: +(257) 22 225566
Fax: +(257) 22 253215
Email: contact@mdnac.bi
Site Web: http://www.mdnac.bi