Kirundi

Ibiro bijejwe igendereza mubushikiranganji bwo kwivuna abansi

Ibiro vy’igendereza mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi bishinzwe  gutunganya politike y’ubwo bushikiranganji muvyerekeye ivy’igendereza. Ivyo biro kandi bijejwe gutunganya hamwe  no gushiraho umugambi ujanye n’ivy’igendereza  mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi. Gutegura indinganizo ngenderwako muvyerekeye  igendereza ry’ ibiro bikuru vya gisirikare hamwe no gukwirikirana ishirwa mu ngiro ryavyo. Ivyo biro birongera kandi bikagira ivyirwa no gucukura idoni do ry’amakuru ajanye n’igendereza hanyuma bikaguma bitanga ayo makuru ku nzego zo hejuru mu gisirikare. Ivyo  biro kandi birafise akazi ko gufata ingingo zab  azihuta canke izavuba bishimikije amakuru y’igendereza kugira bankirize ibikorwa bibi vy’umwansi ashobora kwaduka.

Nous contacter  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Address: Avenue Pierre NGENDANDUMWE
Tel: +(257) 22 225566
Fax: +(257) 22 253215
Email: contact@mdnac.bi
Site Web: http://www.mdnac.bi