IBIRO BIKURU BIJEJWE IBIKORESHO N’IBINDI VYA NKENERWA MU GISIRIKARE

    

1.Ingene  ibiro bikuru bijejwe  ibikoresho  n’ibindi vya nkenerwa  mu gisirikare  bitunganijwe.

 

        EML

SECRETARIAT

 

 

 
 

 

 BP

 

BVHE

 

B.Trans

 

BMMO

 

B.Génie

 

B.TR

 

 

BLFDN

 

GMAE

 

2.Ibigize ivyo biro bikuru

Ibiro bikuru bijejwe ubikoresho n’ibindi nkenerwa vya gisirikare bigizwe n’ibiro bitandatu ; birigade ijejwe ububiko hamwe n’ikambi ijejwe ibikeresho vy’imodokari n’ibindi.

Ivyo biro bitandatu ni ibi bikurikira :

 • Ibiro bijejwe gutunganiriza abakozi(B P) ;
 • Ibiro bijejwe ibifungurwa ; ivyambarwa n’ibindi bikoresho(BVHE)
 • Ibiro bijejwe gutwara abantu n’ibintu ;
 • Ibiro bijejwe gutumatumanako  amakuru mu gisirikare
 • Ibiro bijejwe  ibigwanisho ; amasasu n’ibindi bikoresho vya rugagamisha ;
 • Ibiro bijejwe  inyubakwa ;
 • Birigade ijejwe ububiko bw’ibikoresho n’ibindi vya gisirikare ;
 • Ikambi ijejwe  ibikoresho vy’imodokari  hamwe n’ibindi  bikoresho .

3 .Intumbero y’ ibiro bikuru bijejwe ibikoresho  n’ibindi nkenerwa vya gisirikare 

 

 • Gukurikiza ingingo zafashwe n’uwurongoye ibiro bikuru vy’intwaramiheto ;
 • Kurangura  ibikorwa  ivyo biro bijejwe ;
 • Gutwara  no kugenzura  amakambi  ivyo biro  bijejwe;
 • Gutunganya  ibikoresho n’ibindi  vya gisirikare;
 • Kunganira amakambi y’igisirikare  mu buryo bwose bujanye n’ibikoresho.

 

 

 

 

Nous contacter  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Address: Avenue Pierre NGENDANDUMWE
Tel: +(257) 22 225566
Fax: +(257) 22 253215
Email: contact@mdnac.bi
Site Web: http://www.mdnac.bi