Kirundi

IBIRO BIKURU VY’INGABO ZIGWANIRA KU BUTAKA

 1. Ibigize ivyo biro bikuru

Ibiro bikuru  vy’ingabo zigwanira ku butaka bigizwe n’ibiro hamwe  n’uburongozi bujejwe   ibigwanisho  bikomakomeye  n’intara  za gisirikare  uko ari zitanu .

 • Ibiro bijejwe abakozi(B1) ;
 • Ibiro bijejwe igendereza (B2) ;
 • Ibiro bijejwe  Imyimenyerezo ya  gisirikare(B3);
 • Ibiro  bijejwe  ibiresho n’bindi  nkenerwa vya gisirikare (B4);
 • Ibiro bijejwe kuremesha  ingabo (B5);
 • Uburongozi bujejwe  ibigwanisho  bikomakomeye vya gisirikare;
 • Intara 5 za gisirikare(Intara Ya 1,ya 2, ya 3, ya 4 ,ya  5) .

 

 1. Intumbero y’ Ibiro bikuru  vy’ingabo zigwanira ku butaka 

Ibiro  vyose bigize ibiro bikuru vy’ingabo  zigwanira  ku butaka  birafise ico bijejwe  kugira ngo  ibikorwa biranguke  ku neza  y’abasirikare  n’akazi.

 Kuvyerekeye  uburongozi  bujejwe  ibigwanisho bikomakomeye vya gisirikare ; ubwo burongozi bujejwe ibi bikurikira:

 • Gushira mu ngiro ingingo zafashwe  n’umukuru w’ibiro bikuru vy’ingabo zigwanira ku butaka
 • Kugenzura ibikorwa vy’ibiro bikuru vy’intara za gisirikare n’inzego zitwagwa  muri ivyo biro bikuru vy’intara;
 • Gutwara no kugenzura amakambi  bujejwe;
 • Gukingira inyubakwa zikomeye na ngirakamaro  ziri muri  ako karere.

Kuvyereye intara  za gisirikare ; izo ntara zijejwe ibi bikurikira:

 • Gukurikiza amategeko atangwa n’umukuru w’ibiro bikuru vy’ingabo zigwanira ku butaka
 • Kugenzura ibikorwa vy’ibiro bikuru vy’intara za gisirikare n’inzego zitwagwa  muri ivyo birobikuru vy’intara;
 • Gutwara no kugenzura amakambi  bujejwe;
 • Gukingira inyubakwa zikomeye na ngirakamaro  ziri muri  ako karere.

 

 

 

Nous contacter  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Address: Avenue Pierre NGENDANDUMWE
Tel: +(257) 22 225566
Fax: +(257) 22 253215
Email: contact@mdnac.bi
Site Web: http://www.mdnac.bi