. IHANGIRO NYAMUKURU RY’UBWO BUSHIKIRANGANJI

  1. Kwubahiriza imbibe z’igihugu
  2. Gucungera inzego nkuru z’igihugu n’ukwubahiriza inyugu z’igihugu
  3. Guterera mu gucungera no kwubahiriza umutekano no kuwusubizaho igihe wahungabanye bafadikanije n’inzego z’igipolisi mu gihe bisabwe n’uwuramutswa ubushikiranganji bw’umutekano.
  4. Kubandanya kwigisha ubumenyi bugezweho abasirikare no guterera mw’iterambere ry’igihugu mubijanye n’umwimbu n’inyigisho.
  5. Kuja mu bikorwa vyo kugarukana amahoro n’umutekano bisabwe n’ishirahamwe mpuzamakungu ONU, Ubumwe bwa Afirika (UA) canke bisabwe n’amashirahamwe yo mu karere bikemezwa na kizigenza mu ntwaramiheto.
  6. Gutunganya no gushira mu ngiro politike y’ingene imigenderanire y’igisirikare c’Uburundi n’abo basanzwe bakorana bohanze yogenda babikoranye n’ubushikiranganji bujejwe imigenderanire.
  7. Gufasha mu bikorwavyogucungeraabanyagihugu na cane cane mu bihevyogukinga no gutabaraabanyagihugu mu bihevy’ivyaduka no mu bindibihebitoroshe.
  8. Gukurikiranira hagufi indero, ingendo ibereye iranga umusirikare w’igihugu hamwe n’amategeko ngenderwako yubahiriza agateka k’abanyagihugu.
  9. Gukurikiranira hagufi politike yerekeye kwitaho amagara meza n’ukubaho neza kw’abasirikare.
  10. Gutunganya politike yokwitaho no kwitwararika abasirikare basubijwe mu buzima busanzwe kugira basubire neza mu buzima busanzwe.

Nous contacter  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Address: Avenue Pierre NGENDANDUMWE
Tel: +(257) 22 225566
Fax: +(257) 22 253215
Email: contact@mdnac.bi
Site Web: http://www.mdnac.bi