Imigambi y’ubushikirangi bwo kwivuna abansi n’ukwitaho abahoze ku rugamba

Twishimikije amategeko ngenderwako y’intwaro ibereye, Ubushikiranganji bw’umutekano n’Abahoze kurugamba bwiyemeje kwubaka urwego rw’intwaramiheto rujanye n’igihe ca none, rufise ubushobozi, kandi rukorera igihugu kandi rushobora kurangura amabanga yarwo rwubahiriza agateka ka zina muntu no gukomeza amahoro n’umutekano.

Nous contacter  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Address: Avenue Pierre NGENDANDUMWE
Tel: +(257) 22 225566
Fax: +(257) 22 253215
Email: contact@mdnac.bi
Site Web: http://www.mdnac.bi