KAHISE K' IGISIRIKARE C' UBURUNDI

Kuva ku ntwaro ya cami ; Uburundi bwari bukikijwe n’ubundi bwami  bwamana  inambu yo kubwigungirako. Ariko bwagumye  buhagaze  kandi  bukingiwe.Nico  gituma  ibikorwa  vyo gukingira igihugu vyamyeho  ku va kera narindi. Mu kinjana ca cumi n’icenda abagwanyi b’abarundi baratsinze  Abarabu  barondera  kujana abarundi  kubagurisha mu mahanga ya kure.

Umwani Mwezi  Gisabo afatanije  n’abagwanyi biwe  bitwa abavyeyi n’abadasigana  yaragwanije  abadagi  bashaka  kwigarurira Uburundi no kugira Abarundi abajababo. Aho yemeye ko atsinzwe mu 1904, Uburundi bwatakaje uruhara rwo gukingira igihugu cabo.kuva ico gihe imbibe   n’umutekano w’uburundi  vyaciye vyegukira abazungu  b’abadagi hanyuma ababirigi.

Yamara, ibintu vyagiye birahinduka gushika aho Abazungu bashireho ico bise Garde Territoriale mu 1960 ari nayo yabaye itanguriro ry’Intwramiheto z’Uburundi.

Mu mwakaw'i 1960, niho hinjizwa abasirikare bambere kuntwaro y'ababirigi. Mu mwaka w'i 1962,ukwikukira kw'igihugu kwasigurakoUburundi bushoboye gucungera ubwigenge bwaco. Umutekano w'Uburundi waciye ushingwa inzego zibiri:umutekano wohagati mu gihugu ushingwa ikijandarume imbibe z'igihugu nazo zishingwa abasirikare. Ku wa mbere mukakaro (1/7/1962), haciye hashirwaho umuhanuz iwa leta ajejwe umutekano yitwa Zénon Nicayenzi. Ni kuva ico gihe, haciye inyigisho za gisirikare zaciye zitabwaho gusumba.


Mu ntwaro y'ubukoroni, ingabo zari zijejwe gucungera umutekano mu Burundi  zari zigizwe ahanini n'ingaboz'abakongomani bakaba bari barongowe n'ababirigi. Buca igihugu ca Congo cikukira mu mwaka w'i 1960, baciye birukanwa ubutarariye mu Burundi kugira bakurikiranire ahagufi ingabo za Congo. Abasoda 175 nibo binjiye hanyuma bahabwa inyigisho vyihutirwa uyo mwaka nyene n'ingabo z'Ububirigi.

Ng'uko uko vyagiye birakurikirana: kuva mu 1966 gushikakuwa 31 kigarama 2004, igisirikare c'Uburundi citwa "Forces armées burundaises (FAB)". Kuvakuwa 31 kigarama 2004, aho havangiwe igisoda, igisirikare c'Uburundi caciye gihindura izina citwa "FDN". 

Uwaramutswa ibiro bikuru vya gisirikare wambere yari umubirigi,akaba yitwaVerwhein.
Abandi bagiye bararongora igisirikare yaba abanyamabanga ba leta canke abashikiranganji:

 

 • Nicayenzi Zénon              : 1962-1963
 • Lt-GénMicombero Michel           : 1963-1976
 • Col Bagaza Jean Baptiste            : 1976-1987
 • Maj Buyoya Pierre                       : 1987-1988
 • Col Maregarege Léonidas            : 1988-1993
 • Col Ntakije Charles                     : 1993-1994
 • Col Fyiroko Gédéon        : 1994-1994
 • Col Sinzoyiheba Firmin   : 1994-1997
 • Col Nkurunziza Alfred    : 1997-2000
 • Gén-majNdayirukiye Cyrille: 2000-2002
 • Lt-GénNiyungeko Vincent          : 2002-2005
 • Lt-GénNiyoyankana Germain: 2005-2010
 • Gén-majGaciyubwenge Pontien : 2010-

 

Ingeneabarongoyeibirobikuruvyagisirikarebakurikiranye:

 

 • Verwhein
 • MajShibura Albert                 : 1966-1967
 • Lt-GénNdabemeye Thomas: 1967-1976
 • Col NzohabonayoSylvere      : 1976-1977
 • Col Niyungeko Antoine        : 1977-1981
 • Lt-col Kazatsa Charles          : 1981-1982
 • Col KarenzoHerménégilde    : 1982-1987
 • Col Ndakazi Edmond            : 1987-1989
 • Col Mibarurwa Michel           : 1989-1993
 • Col Bikomagu Jean                : 1993-1996
 • Lt-GénNiyungeko Vincent    : 1996-2002
 • Lt-GénNiyoyankana Germain: 2002-2005
 • Gén-MajGahiro Samuel         : 2005-2009
 • Gén-MajNiyombare Godefroid: 2009-2012
 • Gén-MajNiyongabo Prime: 2012-

 

Uravye ingene ivangwa ry’igisirikare vyagenze neza igisirikare c'Uburund igitangwako  akarorero ku va mu mwaka w’i  2013. Umurundi  yagenywe  kurongora  ingabo z’ubumwe za Afrika  muri Somaliya  uwundi nawe agenwa  kuba icegera  c’uwurongoye  ingabo  wa Misca  mu gihugu ca  Centrafrika.

Nous contacter  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Address: Avenue Pierre NGENDANDUMWE
Tel: +(257) 22 225566
Fax: +(257) 22 253215
Email: contact@mdnac.bi
Site Web: http://www.mdnac.bi