Kirundi

URWEGO RUJEJWE INYUBAKWA MU GISIRIKARE

1. Ingene urwo  rwego rutunganijwe

 

Urwego rujejwe inyubakwa mu gisirikare rwatangujwe n’itegeko No 100/117  ryo ku wa  26 Gitugutu  1982. Ni kandi urwego rwigenga  mu vyo gutunganya ingene rukora.

2  Intumbero ry’urwo rwego

Intumbero ya  1: Urwo rwego rufise intumbero yo guteza imbere uburaro muri rusangi, ku ntwazangabo ,ku bisongerezi ,ku basirikare  mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi n’ukwitaho abahoze ku rugamba bijanye na politike ya leta mu bijanye n’uburaro.

Kugira iyo ntumbero iranguke, urwo rwego  rutegerezwa  gufashanya n’intwaro  mu kurondera ingurane ,n’ibibanza vyo kubakamwo.Nico  gituma urwo rwego  ruja hagati y’abasaba amatongo yo kubakamwo n’inzego zijejwe gutanga ingurane hamwe n’amashirahamwe yo kubaka mbere n’ibisata vya leta  n’abigenga.  

 

Intumbero ya 2 : ku vyerekeye amasoko atunganywa n’urwo rwego ;ayo masoko ategerewa kwisunga amategeko agenga ayandi masoko ya leta.

Kugira umuntu amenye intumbero nyamukuru ; n’ingene urwo rwego rukora ; umuntu yokwisunga ingene urwo rwego rutunganijwe. Imiryango iruguruye kuruwo wese afise ikimubakiye haba n’ibibazo yoba afise ku vyerekeye uburaro. Ari naco gituma  urwego rwego rwubatse ihotel  bataziriye ingabo kugira bafashe cane cane abasirikare n’abandi bavyipfuza  mu vyerekeye uburaro.

Nous contacter  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Address: Avenue Pierre NGENDANDUMWE
Tel: +(257) 22 225566
Fax: +(257) 22 253215
Email: contact@mdnac.bi
Site Web: http://www.mdnac.bi