Article

Utuntu n'utundi R92

 

01.Iyo ntagira umugore yiganza mba ndaburaye

  Umuryango umwe warufise abashitsi. Aba bari baje bagemuye urukanwa kandi bari bateguriwe inzimano .Bararukamagira ariko haragera igihe umugore avuga ko « rurwiriye «  ariko umugabo yaguma avuga ati » zana dukamagire, urukanwa ni urwo gusangira ». Mugabo umugore yaguma arahira ko ata rusigaye.Ngaho abashitsi baratashe wa mugore ahengera mw’ijoro bateramye  azana urukanwa bararukamagira. Yaguma azana , wa mugabo rumushitse aca ava hasi abwira abana ati » Mwitabire muti , tuba tuburaye ! ».Umugabo aca atera uruvyino ngo : iyo ntagira umugore yiganza «  Abana « tuba tuburaye.

 

02.  Umugabo umwe yariko aritemberera mw’ibarabara ahura n’umuntu asa n’umwavu , atagira aho aba ,aca amusaba udufaranga two kwifashisha.Nya mugabo aca asokorora ingodo yiwe akuramwo inoti y’ibihumbi cumi  (10.000fbu), ariko aca abanza kumubaza ati, Niyo naguha aya mahera uja kuyagura inzoga canke ivyokurya ? uwundi ati « oya haciye imyaka myinshi narahagaritse inzoga ». »none ntuca uja kuyakinisha akamari « ubu rero uca uja kuyatanga ku mupira w’amaguru ? »Uwuri uwundi ati », mugomba kuba muritwengera ». Haciye hafi imyaka mirongo ibiri ntaravye urukino » .« Kumbure rero uca uja kurondera abagore ho kuja gufungura.Nawe ati » hanyuma mpave nandura umugera wa SIDA kubera iryo shano ry »akanoti k’ibihumbi cumi. »Nivyiza cane « ari wa mugabo . Ubu rero nta mafaranga ndaguha , ariko ndagutumiye i muhira iwanje ndagufungurire neza , ngire ndabimenyeshe umugore wanje ». Wa muntu aca yifata ku munwa , aratangara ati : «  sigaho umugore wawe yoshavura raba ingene nuka ! « Ariko wa mugabo aramwishura ati : Shira umutima munda ndagutahura ! Gusa nashaka kwereka umugore wanje ingene umugabo yahevye inzoga, agaheba akamari ,agaheba umupira ,agaheba n’abagore ingena asa.

 

 

03. Akanoti ka cumi hamwe n’inoti y’ibihumbi cumi zarinamuye zija gutembera mw’ijuru . Arikorwa runoti rw’ibihumbi cumi  rugenda ruraryagagura ka kanoti ka cumi ngo ntaco kamaze,nako kinumira.Zishitse kw’irembo baca binjiza ka kanoti ka cumi kuko basanze ya noti y’ibihumbi cumi batari bwayibone na rimwe.

Ka kanoti kaca gasohoka kigamba kati sinari nakubwiye.Wewe ubarizwa mu kabari , mu mahoteri , mu busambanyi ,mu rumogi n’ibindi bibi.Nayo jewe iyo hageze gutanga amashikanwa mw’isengero usanga banyujuje ibiseke .Ya noti y’ibihumbi cumi birayibabaze cane.Nico gituma mw’ikete inomero  110000 ryo ku wa 22 ndamukiza 2011, inoti y’ibihumbi cumi isaba ko ingeso yo kuyikoresha mu biterasoni yohambanwa na Yezu Kristu kuko iyo noti  yo yipfuza kuvukana na Yezu Kristu ku mukuru wa Noweri.Irongera igasaba ko abayifise boja baratanga icicumi

 

 

04. N’inkovu afise ndayizi.

Hari umugabo iyo ari mu kabare yakunda kurata umugore wiwe ko ari mwiza. Umunsi        umwe uwo mugore amusanga muri ka kabare nyene ari kumwe naba bagenzi biwe bariko barasangira icupa. Ariko muri abo bagenzi biwe ntibari bazi uwo mugore w’uwo mugenzi wabo. Niho wa mugabo yabona wa mugore wiwe aje amusanga muri ka kabare aca aritanganiza yibazisha ngo: -Mbe bashahu urya mugore mwiza kurya ariko araza hari uwumuzi. Umwe mu bagenzi biwe ati:-Ushima ndamuzi n’inkovu afise kw’itako ry’ukuguru kw’iburyo ndayizi

Nous contacter  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Address: Avenue Pierre NGENDANDUMWE
Tel: +(257) 22 225566
Fax: +(257) 22 253215
Email: contact@mdnac.bi
Site Web: http://www.mdnac.bi